Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

plačiau
Profesinis mokymas - tai veiksmas, parengiąs žmogų tam tikrai profesijai. Jo paskirtis yra suteikti tam tikrai profesijai reikalingų žinių, sudaryti reikiamus įgūdžius. “Profesinio rengimo” sąvokoje akcentuotina, kad profesinis rengimas - nepertraukiamas žmonių ugdymo procesas, kuriame žmogus, kaip asmenybė, nuolat įgyja ugdomąsias vertybes, svarbias jo profesinei veiklai.

plačiau
Aktualūs teisės aktai - tai skiltis, kurioje rasite svarbiausias atnaujintų teisės aktų nuorodas. Visi teisės aktai susisteminti į grupes, kad būtų lengviau juos surasti.

plačiau

Aplinkos apsauga (aplinkosauga) – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

plačiau
Elektrosauga – techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktų, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio, visuma.

plačiau
Audito teorijoje ir praktikoje dažniausiai sutinkamas pats paprasčiausias audito apibrėžimas: Auditas — tai įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, gaisrinės saugos būklės ir darbų vietų atitikties įvertinimas, patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas".

plačiau

Veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu.

plačiau
Veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

plačiau
Siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą - tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas gaisrinės, elektrosaugos, aplinkosaugos, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ilgalaikės sutarties pagrindu.

plačiau

Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus iki kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba.

plačiau
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų ir darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius, įsisavintų žinių ir praktinių gebėjimų tikrinamui ir vertinamui.

plačiau
Napas yra kaip visi – nei geras, nei blogas, nei jaunas, nei senas. Šiuo atžvilgiu jo negalima sieti su kuria nors kultūrine grupe. Napas – stropus darbuotojas, galintis pakliūti į tokias situacijas, kurios nepriklauso nuo jo valios, tačiau jis taip pat sugeba atpažinti pavojų ar riziką ir gali pateikti įžvalgių pasiūlymų, kaip pagerinti saugą ir darbo organizavimą.

plačiau

ISO - kokybės valdymo sistemų standartų šeima.

plačiau
Žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kuriuos kuriame, ir jie turi kokią nors prasmę.

plačiau
Dokumento projektas, kuriuo remiantis kuriamas naujas dokumentas. Dar galima sakyti, kad dokumento šablonas — tai byla, kurioje yra tam dokumento tipui būdinga informacija ir kūrimo priemonės.

plačiau